AVÍS LEGAL

(Última modificació: febrer de 2019)

L’accés i ús dels llocs web www.casabatllo.es, www.casabatllo.io, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn li atribueix al navegant la condició d’usuari, qui, des del primer moment d’accés al citat web, accepta de forma inequívoca les condicions generals d’ús que a continuació es relacionen:

 1. Propietat Intel·lectual
 2. Propietat Industrial
 3. Informació Obligatòria segons la LLSSICE
 4. Usos prohibits en els llocs web
 5. Bloqueig per incompliment de condicions d’ús
 6. Responsabilitat en el cas de mal funcionament dels llocs web
 7. Contrasenyes
 8. Tractament de Dades Personals
 9. Política de Cookies
 10. Realització de fotografies de la façana i a l’interior de Casa Batlló
 11. Ús de Xarxes Socials
 12. Resolució de Conflictes
 13. Possible declaració de nul·litat de condicions
 14. Llei aplicable i Fur

Casa Batlló es reserva el dret de modificar les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Queda sota la responsabilitat de l’usuari consultar les presents condicions d’ús de forma periòdica per comprovar si hi ha actualitzacions. Si l’usuari continua utilitzant aquest lloc web després de la publicació de modificacions s’entén que l’usuari les accepta.En el procés de perfeccionament de la compra d’entrades l’usuari accepta indubtablement, a més de les anteriors catorze condicions, que s’apliquen sense cap excepció, les que són específiques del procés de compra que són:

 1. Compra d’entrades

 

15.1. Categories generals d’entrades

15.2. Pagament d’entrades

15.3. Recepció de l’entrada

15.4. Absència de dret de desistiment a les entrades diferents de la modalitat “Casa Batlló Open Date”

15.5. Dret de desistiment en la modalitat d’entrada “Casa Batlló Open Date”

 

 1. Dret d’admissió i cancel·lacions per força major

En el procés de perfeccionament de la compra d’articles de “Casa Batlló Store” l’usuari accepta indubtablement, a més de les primeres catorze condicions, que s’apliquen sense cap excepció, les que són específiques d’aquest procés de compra que constitueix el contracte de compravenda en relació amb els productes de la botiga online de Casa Batlló, referit ara com la “Botiga” i que són:

 1. Compra de productes a la Botiga

17.1. Requisits de l’usuari

17.2. Productes i preus

17.3. Subministrament i pagament dels productes

17.4. Servei d’entrega a domicili

17.5. Dret de desistiment

17.6. Devolució de productes defectuosos

17.7. Servei d’atenció al client

 

CONDICIONS:

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

CASA BATLLÓ, S.L.U., ostenta els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents continguts que es mostren a les pàgines Web www.casabatllo.es, www.casabatllo.io, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn, com són, entre altres, els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, imatges, il·lustracions, codi de programació, combinacions de colors, plànols i els arxius d’àudio i vídeo, o, en el seu cas, els permisos de tercers per al seu ús. Així mateix, CASA BATLLÓ, S.L.U. ostenta els drets de propietat intel·lectual derivats de l’estructura, selecció, ordenació i presentació de tals continguts, sent Casa Batlló qui controla i autoritza l’ús d’aquests materials protegits per la normativa vigent.

La reproducció, distribució, comunicació pública (també en la modalitat de posada a disposició) i transformació de tals continguts, ja sigui total o parcial, i/o qualsevol altre ús de continguts de propietat de CASA BATLLÓ, S.L.U., i no previstos de forma expressa per la legislació vigent, només seran possibles mitjançant contracte subscrit amb CASA BATLLÓ, S.L.U. i d’acord amb els termes i condicions que en el mateix s’hi estipulen.

L’ús no autoritzat del contingut que es mostra a les pàgines Web www.casabatllo.es, www.casabatllo.io, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponguin a CASA BATLLÓ, S.L.U., inclosa la de reclamació dels danys i perjudicis.

Tot usuari interessat en realitzar un ús, sigui del tipus que sigui, de les fotografies de la galeria contingudes als llocs web www.casabatllo.es, www.casabatllo.io, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn, pot sol·licitar a CASA BATLLÓ, S.L.U. una llicència d’ús a les direccions de contacte ofertes a la pàgina citada.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL 

CASA BATLLÓ, S.L.U. és titular de tota una sèrie de registres de marca que protegeixen tant la imatge de la característica façana de la Casa Batlló com el propi nom de Casa Batlló, així com altres elements figuratius, per una gran varietat de productes i serveis. CASA BATLLÓ, S.L.U. s’encarrega de l’explotació comercial dels registres de marca, tant directament com mitjançant la concessió de llicències a tercers.

L’explotació dels citats registres de marca per part de tercers només serà possible mitjançant contracte subscrit amb CASA BATLLÓ, S.L.U. i d’acord amb els termes i condicions que en ell s’hi estipulin.

L’explotació no autoritzada dels citats registres de marca o de qualsevol altre signe que pugui resultar idèntic o similar, per distingir qualssevol productes i/o serveis, podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que corresponen a CASA BATLLÓ, S.L.U., inclosa la de danys i perjudicis.

A l’espai de contacte habilitat en als llocs web www.casabatllo.es, www.casabatllo.io, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn a tal efecte, tot usuari interessat en obtenir una llicència per l’ús de les marques propietat de CASA BATLLÓ, S.L.U. poden formular una sol·licitud de llicència.

A les pàgines web www.casabatllo.es, www.casabatllo.io, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn puntualment es mostraran enllaços a altres webs, sense que procedeixi deduir-se per aquest motiu l’existència d’una relació jurídica entre CASA BATLLÓ, S.L.U. i aquells, i/o els seus titulars, i sense que CASA BATLLÓ, S.L.U. assumeixi responsabilitats sobre els continguts del web enllaçat, que correspondran al seu legítim titular, en els termes previstos per la legislació vigent.

CASA BATLLÓ, S.L.U. prohibeix a tercers la utilització de “Casa Batlló”, “www.casabatllo.es“, “press.casabatllo.es”, “events.casabatllo.es”, “www.simboliccasabatllo.com”, “www.casabatllo.cn” o signes confusament similars com frames o tagsper enllaçar a pàgines de terceres, en atenció als drets de marca que sobre la denominació “Casa Batlló” és titular CASA BATLLÓ, S.L.U., i en la mida en que la legislació vigent no estableixi el contrari.

 1. INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA SEGONS LA LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (també coneguda com a LSSICE), CASA BATLLÓ, S.L.U. manifesta que els dominis www.casabatllo.es, www.casabatllo.io, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn són propietat de CASA BATLLÓ, S.L.U., amb C.I.F. B-62.401.534, i domicili a Pg. de Gràcia, nº 43, 4rt, 08007 Barcelona (Barcelona) i adreça de correu electrònic de contacte info@casabatllo.cat.

Que CASA BATLLÓ, S.L.U. consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 41.871, foli 183, full número B-223.546.

 1. USOS PROHIBITS ALS LLOCS WEB

Queda prohibida la utilització d’enllaços profunds, page-scrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies i / o processos manuals similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part dels llocs web www.casabatllo.es, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.com i www.casabatllo.cn i/o el seu contingut, per tal d’obtenir i/o intentar obtenir materials, documents i/o informació no disponible a través del mateix, i/o amb qualsevol altre fi, amb l’única excepció de les excepcions expressament autoritzades per la llei.

 1. BLOQUEIG PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’ÚS

Se l’informa a l’usuari que Casa Batlló podrà, sense previ avís i sota el seu criteri, desactivar l’accés d’usuaris al lloc o bloquejar-los si considera que han incomplert les condicions d’ús o altres acords o directrius associades a l’ús d’aquests llocs web. Així mateix es recorda a l’usuari que l’incompliment de les presents condicions d’ús pot constituir una pràctica empresarial il·lícita i deslleial, i provocar un perjudici irreparable a Casa Batlló susceptible d’indemnització.

Si ho considera oportú, Casa Batlló podrà comunicar, de conformitat amb la normativa aplicable i tan sols a les autoritat policials o judicials competents, totes les dades que siguin necessaries o imprescindibles per dur a terme una investigació o reclamació derivada del seu ús del lloc, o bé per identificar, contactar o emprendre mesures legals contra algú que hagués interferit o causat perjudicis (amb intenció o sense ella) als drets de propietat de Casa Batlló o dels usuaris del lloc, inclosos els clients de Casa Batlló. Casa Batlló es reserva el dret a revelar en tot moment qualsevol dada que estimi pertinent per complir amb les lleis, normatives, procediments judicials o sol·licituds governamentals.

 1. RESPONSABILITAT EN EL CAS DE MAL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

Casa Batlló no garanteix que els llocs www.casabatllo.es, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.com i/o www.casabatllo.cn (contingut, serveis i/o les seves prestacions) no puguin contenir errors, i/o no puguin ser interromputs, ni s’obliga a corregir errors, ni a que l’ús del lloc web per part de l’usuari li vagi a aportar un resultat específic. El lloc web i el seu contingut s’ofereixen tal qual i segons la seva disponibilitat. Tota la informació publicada al lloc web està subjecta a canvis sense previ avís. Malgrat els seus esforços per evitar-ho, Casa Batlló no pot assegurar que els arxius o altres dades que es descarreguin del lloc no puguin contenir virus o altres característiques amb efectes semblants, i no es responsabilitza dels efectes adversos que aquests puguin causar als usuaris. En el cas de disconformitat amb les presents condicions legals, l’usuari ha d’abstenir d’utilitzar-lo, formant part del consens entre les parts aquesta limitació de responsabilitats.

L’exempció descrita en el paràgraf anterior s’aplica a danys, responsabilitats i / o perjudicis provocats per tota fallada en el funcionament, errors, omissions, interrupcions, eliminacions, defectes, retards en el funcionament i/o transferència, virus, fallades en línies de comunicació, robatoris, destrucció, accessos, alteracions i/o usos no autoritzats, ja sigui per violació de contracte, negligència i/o per qualsevol altra causa.

Excepte en els casos expressament prohibits per la llei, Casa Batlló no serà responsable de danys indirectes, accidentals ni fortuïts, inclòs el lucre cessant, i encara que hagi tingut coneixement de la possibilitat que aquests danys s’haguessin pogut produir.

 1. CONTRASENYES

Casa Batlló podrà facilitar l’ús de contrasenyes personals a l´usuari que es registri com tal en els llocs web. Les contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats a través del lloc web. L´usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es deriven del trencament o revelació del secret, sent l’usuari l’únic responsable de conservar la contrasenya de forma diligent i garantint la seva confidencialitat, eximint en tot cas a Casa Batlló dels accessos per tercers que es puguin donar a causa de la falta de diligència de conservació per part de l´usuari.

Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari, o per Casa Batlló quan sospiti que una altra persona diferent al legítim usuari pot estar utilitzant-la. L´usuari es compromet a notificar a Casa Batlló de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari per la present autoritza a què les dades personals facilitades a través dels diferents formularis seran incorporats als fitxers i tractaments responsabilitat de CASA BATLLÓ, S.L.U. i domicili  a Pg. de Gràcia nº 43, 4º, 08007 Barcelona, sent les dades de contacte del Delegat de protecció de dades dpd@casabatllo.cat, i en concret:

 • Si les dades són facilitades a través dels formularis de NEWSLETTER o acceptant l’enviament de comunicacions: aquestes dades seran tractades per CASA BATLLÓ, S.L.U. i incorporades als fitxers relatius l’enviament de comunicacions Comercials. Aquestes dades no seran cedides a terceres empreses i seran conservades sempre que l’usuari no manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions.
 • Si les dades són facilitades en el procés de compra d’entrades online disponible en aquesta web, segons es detalla en la CONDICIÓ 15, i són gestionats i tractats per la plataforma Clorian un cop obtinguda l’autorització indubtable de l’usuari i els cedeix a CASA BATLLÓ, S.L.U. perquè aquesta pugui gestionar el servei de visites turístiques. Les dades tractades per CASA BATLLÓ, S.L.U. són incorporades al fitxer VISITES CULTURALS. Aquestes dades no són comunicades a tercers i seran conservades durant el període de cinc anys per atendre les responsabilitats fiscals que es puguin derivar.
 • Si les dades són facilitades en el procés de compra online disponible en aquest web, les dades seran tractades per CASA BATLLÓ, S.L.U. incorporant les dades al fitxer de CLIENTS E-STORE, amb la finalitat de gestionar el procés de compra realitzat pel client. Tan sols es comunicaran les dades identificatives designades en el procés de direcció de lliurament a l’empresa de missatgeria escollida per CASA BATLLÓ, S.L.U. i seran conservades durant el període de cinc anys per a atendre a les responsabilitats fiscals que es poguessin derivar.
 • Si les dades són facilitades a través dels formularis de Invitacions, aquestes dades seran tractades per CASA BATLLÓ, S.L.U., amb la finalitat de gestionar les invitacions lliurades i les activitats relacionades. Aquestes dades no són comunicades a tercers i seran conservades durant el període de cinc anys per a atendre a les responsabilitats fiscals que es poguessin derivar.
 • Si les dades són facilitades a través dels formularis per donar-se d’alta en el Programa d’Afiliats de la Casa Batlló, aquestes dades seran tractades per CASA BATLLÓ, S.L.U., amb la finalitat de gestionar gestionar la participació dels usuaris en aquest Programa d’Afiliats, sent tractades en el fitxer d’Afiliats. Aquestes dades no són comunicades a tercers i seran conservades sempre que l’usuari mantingui la condició d’afiliat i durant el període de cinc anys per atendre les responsabilitats fiscals que es puguin derivar respecte dels pagaments que s’hagin realitzat.

En qualsevol cas l´usuari podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així  como el dret a la portabilitat de les dades. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer (i) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció dpd@casabatllo.cat, indicant com assumpte del correu electrònic “CASA BATLLÓ, S.L.U. – Tractament de dades personals”; o (ii) mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit a CASA BATLLÓ, S.L.U., amb domicili a Pg. de Gràcia nº 43, 08007 Barcelona, indicant al sobre “CASA BATLLÓ, S.L.U. – Tractament de dades personals”.

Així mateix l’usuari també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades de CASA BATLLÓ, S.L.U. a través del correu electrònic dpd@casabatllo.cat, per a poder resoldre qualsevol dubte al respecte del tractament de dades.

 1. POLITICA DE COOKIES

Els informem que el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“cookies”) per a un funcionament correcte dels llocs web www.casabatllo.es, press.casabatllo.es, events.casabatllo.es, www.simboliccasabatllo.comwww.casabatllo.cn, per poder oferir un servei més personalitzat als usuaris del web, així com per a les altres finalitats que sindiquen a continuació.

Les cookies són petits arxius de text que el navegador guarda quan es navega per llocs web i aplicacions. Es poden obtenir la informació de l’adreça IP que fa servir l’ordinador per connectar-se a la pàgina web, l’adreça URL del web sol·licitat, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquesta informació es recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi del web. CASA BATLLÓ, S.L.U. fa servir al seu lloc web cookies tècniques, que són estrictament necessàries per a la prestació de certs serveis oferts al web; cookies analítiques, que es caracteritzen per permetre el seguiment i l’anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris, i comportamentals (per a la gestió dels espais publicitaris segons el perfil específic de l’usuari i la interactuació de les diferents de tercers i persistents).

Totes aquestes són cookies persistents i CASA BATLLÓ S.L.U. fa servir les següents:

 • Cookiespròpies: controlades i gestionades exclusivament per CASA BATLLÓ S.L.U., sense la intervenció de cap tercer, per vetllar pel bon funcionament del lloc i només per a finalitats tècniques, sense que en cap cas es pugui obtenir informació dels usuaris.
 • Cookiesde tercers: ofertes per tercers. Els editors dels serveis són els proveïdors següents, relacionats amb cadascuna d’aquestes:
 1. a) Cookies analítiques:
 • Google Analytics: http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy
 • Inspectlect: http://www.inspectlet.com/legal
 • Youtube (finalitats estadístiques): https://www.google.com/policies/privacy/
 • Vimeo (finalitats estadístiques): https://vimeo.com/cookie_policy
 1. b) Cookies comportamentals:
 • Adinton: http://www.adinton.com/es/politica-de-cookies
 • Clorian: https://www.clorian.com/politica-de-cookies/
 • Pixel de Facebook (finalitats publicitàries): https://www.facebook.com/policies/cookies/

Sen pot obtenir més informació als seus llocs web seguint els enllaços indicats.

En tot cas, i en virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en acceptar les condicions de cookies per la present autoritza que les dades personals facilitades a través d’aquestes cookies seran tractades i incorporades en un fitxer de marketing, responsabilitat de CASA BATLLÓ SLU, amb domicili  a Pg. de Gràcia nº 43, 4º 08007 Barcelona.

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la informació que es capta a través d’aquestes cookies. Aquestes dades seran transmeses per les empreses gestores d’aquestes cookies i seran conservades d’acord als paràmetres estipulats per aquestes.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així  como el dret a la portabilitat de les dades. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer (i) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció info@casabatllo.cat, indicant com assumpte del correu electrònic “CASA BATLLÓ, S.L.U. – Tractament de dades personals”; o (ii) mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit a CASA BATLLÓ, S.L.U., amb domicili a Pg. de Gràcia nº 43, 08007 Barcelona, indicant al sobre “CASA BATLLÓ, S.L.U. – Tractament de dades personals”.

Així mateix l’usuari també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades  o posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades de CASA BATLLÓ, S.L.U., per a poder resoldre qualsevol dubte al respecte del tractament de dades, posant-s’hi en contacte a través del correu electrònic info@casabatllo.cat.

S’informa l’usuari que les empreses proveïdores podran transmetre aquesta informació a tercers quan així ho exigeixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació a compte d’aquestes, però no s’associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què es disposi i, per tant, ho faran totalment de forma anònima.

Per rebutjar o eliminar aquestes cookies, es poden consultar les adreces indicades en cadascuna de les cookies esmentades. En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu sistema de navegació perquè no permeti la instal·lació de cookies, sense que en cap cas Casa Batlló pugui ser responsable del fet que la inhabilitació de les cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

L’usuari pot eliminar les cookies des del navegador que estigui fent servir al seu dispositiu, per bé que la inhabilitació de les cookies podrà comportar que el web no funcioni correctament. Els passos que cal seguir en els navegadors més utilitzats són:

 • Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines → Opcions d’Internet → Privadesa → Configuració.
 • Firefox, en l’opció de menú Eines → Opcions → Privadesa → Cookies.
 • Chrome: Configuració → Mostrar opcions avançades → Privadesa → Configuració de contingut.
 • Safari: Preferències → Seguretat.

Per obtenir més informació sobre les cookies i la manera de deshabitar-les segons cada sistema de navegació, es poden consultar els enllaços següents:

www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, un cop CASA BATLLÓ S.L.U. ha informat sobre l’ús de cookies, i si aquestes no s’han inhabilitat, s’assumeix que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per part de Google en la forma prevista en aquest avís i per a les finalitats que s’hi descriuen.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot adreçar a CASA BATLLÓ S.L.U. a través dels seus mitjans d’atenció al públic.

 1. REALITZACIÓ DE FOTOGRAFIES DE LA FAÇANA I DE L’INTERIOR DE LA CASA BATLLÓ

La Casa Batlló es un edifici de propietat privada així com objecte de drets de exclusiva propietat de CASA BATLLÓ S.L.U., quedant l’accés a l’immoble subjecte a les presents condicions generals d’obligat compliment per a tot usuari.

L’usuari i tot visitant de la Casa Batlló només podran realitzar fotografies i/ o gravacions d’estricte mer record personal i/o familiar, quedant-ne prohibit de forma expressa qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública (incloent la posada a disposició), transformació, i/o explotació de tot tipus, de qualssevol fotografies i/o vídeos que no siguin estrictament personals i/ o familiars, de mer record.

Per a usos diferents als previstos en el paràgraf anterior, per a la realització de fotografies i/o gravacions audiovisuals de la Casa Batlló, és a dir, a títol enunciatiu, però no limitatiu, per a comunions, casaments, confirmacions, i/o esdeveniments de qualsevol tipus, així com per a qualssevol altres usos, siguin o no comercials, l’usuari i/o qualsevol tercer hauran de demanar prèviament autorització expressa i per escrit de CASA BATLLÓ S.L.U., on s’especifiquin les condicions de tal autorització.

Tot usuari interessat en realitzar un reportatge fotogràfic i/o audiovisual de la Casa Batlló, que no sigui de mer record personal i/o familiar, pot sol·licitar una autorització o una llicència a l’espai de contacte habilitat a tal efecte als llocs web www.casabatllo.eswww.casabatllo.cn.

En el supòsit que CASA BATLLO, S.L.U., per si mateixa o a través de tercers, presti un servei de realització de fotografies de record per als usuaris, a l’edifici de Casa Batlló, i si per raó d’un error tècnic qualsevol usuari rebés una imatge equivocada, CASA BATLLO, S.L.U., en quant li sigui notificat l’error, procedirà a la seva subsanació. Aquest usuari, en el supòsit de produir-se el citat error haurà d’eliminar aquesta imatge, evitant qualsevol ús indegut de la mateixa, corresponent-li a l’ usuari, en cas contrari, assumir la responsabilitat que correspongui conforme a la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,  i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari podrà enviar un correu electrònic a la direcció info@casabatllo.cat.

 1. XARXES SOCIALS

La presència i la difusió de Casa Batlló per part dels seus propietaris a Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube, Google Plus, Vimeo, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Weibo i Wechat, així com en altres xarxes socials que puguin sorgir en el futur, les gestiona CASA BATLLÓ, S.L.U. L’accés a aquestes plataformes i el seu ús requereixen l’acceptació de les condicions generals pròpies de cada plataforma i es regeixen per les regles i la política de privadesa que es detalla més endavant. Per a qualsevol consulta, els usuaris podran demanar informació a CASA BATLLÓ, S.L.U. a través del telèfon 93 216 03 06 o de l’adreça electrònica info@casabatllo.cat.

11.1. Usos permesos i usos prohibits a les xarxes socials de Casa Batlló

Els perfils de Casa Batlló a les plataformes socials esmentades són un espai d’intercanvi, coneixement i difusió de l’obra d’Antoni Gaudí i de Casa Batlló. Els usuaris poden publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre ells.

Els seguidors de cada perfil estan obligats a fer servir de manera correcta cada plataforma i a complir les normes específiques de cada plataforma i les que es detallen aquí. CASA BATLLÓ, S.L.U. no es responsabilitza dels continguts publicats pels usuaris ni s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin en els perfils. A més, CASA BATLLÓ, S.L.U. es reserva el dret d’ocultar o bloquejar els comentaris o els usuaris que infringeixin les normes següents:

 • Publicitat. El correu brossa està prohibit i, per això, s’eliminaran els comentaris amb caràcter publicitari o que no tinguin relació amb la temàtica de la pàgina de Facebook.
 • To. No estan permesos els comentaris que insultin altres usuaris, els administradors de la pàgina, el personal de Casa Batlló, S.L.U. o qualsevol tercer o que els menyspreïn, els amenacin o en fereixin la sensibilitat. Per això, s’ocultaran tots els comentaris irrespectuosos i, en cas de reincidència, l’usuari podrà ser bloquejat.
 • Seguretat. Per motius de seguretat, no s’admet la publicació de dades personals en els comentaris. Qualsevol comentari amb dades personals podrà ser eliminat.
 • Legalitat. Els comentaris que constitueixin infraccions de qualsevol normativa vigent podran ser eliminats.

11.2. Propietat intel·lectual, propietat industrial i drets de tercers

Els continguts publicats a les xarxes de Casa Batlló podran ser d’autoria i propietat de CASA BATLLÓ, S.L.U. o bé d’autoria de tercers que hagin publicat lliurement aquests continguts en les xarxes esmentades i que prèviament hagin autoritzat CASA BATLLÓ, S.L.U. perquè pugui compartir, difondre i/o republicar aquests continguts (incloses fotografies) en totes les xarxes socials de Casa Batlló. CASA BATLLÓ, S.L.U. citarà aquests usuaris pel seu nom real i/o pel seu nom d’usuari.

Si l’autor d’un contingut (incloses fotografies) vol retirar aquest contingut, CASA BATLLÓ, S.L.U. respectarà el dret d’aquest usuari a retirar aquest contingut (incloses les fotografies) d’algun dels nostres perfils, previ avís per missatgeria privada en línia a través de la mateixa xarxa social o per correu electrònic a marketing@casabatllo.cat indicant en l’assumpte “Retirada d’imatge”. Casa Batlló es compromet a retirar la imatge en el termini més breu possible i, en qualsevol cas, en un màxim de deu (10) dies hàbils.

11.3. Modificacions

CASA BATLLÓ, S.L.U. podrà modificar o substituir en qualsevol moment aquestes condicions d’ús de les seves xarxes socials, i les noves condicions substituiran, completaran o modificaran les condicions publicades prèviament.

 1. POSSIBLE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE CONDICIONS

En el cas que fos declarada judicialment la nul·litat d’alguna de les presents condicions, subsistirà la validesa de la resta d’aquestes aquí contingudes i no afectades per la citada declaració de nul·litat, mantenint l’esperit i finalitat de les presents condicions generals.

 1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

S’informa que CASA BATLLÓ, S.L.U. no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a disposició dels usuaris-clients als canals d’atenció al client que consten a la Web. Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada a l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 1. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que pogués sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti i no es tracti d’un usuari final, sotmetent-se en aquest cas a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, o de la ciutat de Barcelona (Espanya), per ser el lloc de compliment de l’obligació, a elecció del demandant.

 1. CONDICIONS PER A LA COMPRA D’ENTRADES

Actualment la venda d’entrades online per a la visita de la Casa Batlló, ubicada a Pg. de Gràcia, nº 43, Barcelona (España), està gestionada a través del servei de compra online de venta d’entrades Clorian, al qual s’hi accedeix mitjançant una pestanya per a venda d’entrades disponible als llocs web www.casabatllo.eswww.casabatllo.cn.

En el moment de perfeccionament de la compra l’usuari accepta indubtablement les condicions de contractació de la passarel·la de compra d’entrades de Clorian. A més, l’usuari pot consultar les condicions de compra de les entrades sobre cadascuna de les diferents modalitats de visita de la “Casa Batlló”, les quals ha d’acceptar abans de la formalització de la compra d’una o diverses entrades.

Aquestes esmentades condicions de compra d’entrades (que no són d’aplicació a distribuïdors) són:

15.1. Categories generals d’entrades

Les diferents categories generales d’entrades són les següents:

 • General: Adult: a partir de 18 anys.
 • Estudiants amb carnet de qualsevol titulació d’ensenyament reglat.
 • Juniors: persones entre 7 i 18 anys.
 • Nens: menors de 7 anys.
 • Residents a província de Barcelona: segons domicili que consti en document d’Identificació (DNI o passaport).
 • Sèniors: majors de 65 anys.

A través dels apartats “TICKETS” o “VENTA DE ENTRADAS” accessibles als llocs web www.casabatllo.eswww.casabatllo.cn, l’usuari accedeix a un enllaç on l’usuari pot comprar entrades d’accés a la Casa Batlló, que permet poder visitar totes aquelles zones d’accés públic que es troben clarament delimitades, no essent possible accedir o visitar els espais assenyalats com a privats o d’entrada no autoritzada.

Amb la compra de l’entrada d’una categoria, l’usuari declara que compleix els requisits d’edat o de condicions que es detallen per a poder accedir a Casa Batlló amb la determinada categoria d’entrada; reservant-se en tot cas CASA BATLLO, S.L.U. el dret a exigir documents que provin l’edat, titulació o residència, que haurà de ser mostrat abans d’accedir, i que, davant la falta d’aquests, implicarà la negativa a entrada a la Casa Batlló, a no ser que s’aboni la diferència entre l’import pagat amb el de l’entrada que correspondria, en no complir-se les condicions per a aquella categoria d’entrada. No és permès introduir menjar i/o beure dins la casa.

L’usuari té vàries modalitats d’entrades a la seva disposició, les característiques de les quals i el preu de venda al públic (PVP) s’informen en el procés de compra.

L’usuari té a la seva disposició diferents modalitats d’entrades ofertes per a realitzar la visita en una franja horària específica, que la Casa Batlló té distribuïda durant el dia cada mitja hora (de 9 a.m. a 20 p.m.), i l’usuari és informat de la disponibilitat en el procés de compra.

No obstant, l’usuari té també a la seva disposició una altra modalitat d’entrada diferent, “Casa Batlló Open Date”, que permet a l’usuari realitzar la seva visita a la Casa Batlló qualsevol dia i en qualsevol horari que ell esculli, dins d’un termini màxim de (6) mesos des de la data de la compra, i sense altres limitacions que les d’obertura i tancament de Casa Batlló, o el cas excepcional de que l’aforament de Casa Batlló estigui complet.

En les modalitats diferents a les de l’entrada “Casa Batlló Open Date”, en el supòsit de que un usuari es presentés a la Casa Batlló en una franja horària diferent a la contractada, el personal de Casa Batlló podrà impedir l’accés de l’usuari a l’edifici al haver-se incomplert les condicions presents.

 • . Pagament d’entrades

Les condiciones i formes de pagament per a l’adquisició d’entrades per a la visita a la Casa Batlló s’informen amb detall en el procés de compra, gestionat pel servei Clorian.

 • Recepció de l’entrada

En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores laborables, des de la realització del pagament, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la compra efectiva de la/es entrada/es, on rebrà un link amb els tickets comprats i que li permetin l’accés al recinte sense necessitat de passar per la Taquilla.

La confirmació de la comanda rebuda per l’usuari no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. En cas de desitjar una factura l’usuari haurà de posar-ho en coneixement de la nostra atenció al visitant al correu electrònic info@casabatllo.cat.

 • Absència de dret de desistiment respecte a les entrades diferents a la modalitat d’entrada “Casa Batlló Open Date”

Per a les modalitats d’entrades diferents a la “Casa Batlló Open Date” referida a l’apartat E, a l’usuari no l’assistirà el dret de desistiment de la compra de les entrades, per tractar-se d’un servei vinculat a una activitat d’entreteniment, amb la previsió d’una data i període d’execució específics, segons l’establert pels articles 97 l), i 103 lletra l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

La segmentació de visites a la Casa Batlló per dies i hores concretes permet un major control de l’afluència en el seu aforament, i excepte en el cas previst en el següent apartat, no s’accepta el desistiment de l’usuari per tal d’evitar el perjudici que per a CASA BATLLO, S.L.U. provocaria la dificultat per a cobrir la reserva amb un altre usuari en la mateixa data que consti en l’entrada adquirida.

 • Dret de desistiment en la modalitat d’entrada “Casa Batlló Open Date”

En la modalitat d’entrada “Casa Batlló Open Date” ja citada, a l’usuari l’assistirà el dret de desistiment, conforme a l’art. 68 i subsegüents de la citada vigent Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, per tenir l’usuari la facultat de visitar la Casa Batlló sense fixar una data i hora específiques, dins d’un termini màxim de sis (6) mesos i sense altres limitacions que les d’obertura i tancament de la Casa Batlló, o el cas excepcional de que l’aforament de la Casa Batlló estigués complert el dia de la seva visita.

En conseqüència, l’usuari de l’entrada “Casa Batlló Open Date” té dret a desistir de la compra d’aquesta entrada posant-se en contacte amb la Casa Batlló a través del correu electrònic en la següent direcció: info@casabatllo.cat i desistir de la seva compra en un termini no superior a catorze (14) dies naturals, comptats a partir de la recepció del correu de confirmació de la compra de l’entrada “Casa Batlló Open Date”.

El desistiment comportarà la devolució a l’usuari de l’import pagat de l’entrada “Casa Batlló Open Date”. La devolució es realitzarà abans de que hagin transcorregut catorze (14) dies naturals des de la data en que l’usuari hagi comunicat la seva decisió de desistiment del contracte.

L’usuari de l’entrada “Casa Batlló Open Date” podrà utilitzar el següent model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori:

Model de formulari de desistiment

(només complimentar i enviar el present formulari si desitja desistir de l’ús de l’entrada “Casa Batlló Open Date”)

A l’atenció de CASA BATLLO, S.L.U., Pg. de Gràcia, nº 43, 08007 Barcelona (Espanya) info@casabatllo.cat:

Per la present li comunico/ comuniquem que desisteixo/ desistim del meu / del nostre contracte de prestació del següent servei: “Casa Batlló Open Date”

 • Sol·licitat el (indicar la data)
 • Nom del/ dels usuari/ s
 • Domicili del/ dels usuari/ s
 • Firma del/dels usuari/ s (només si aquest formulari es presenta en paper)
 • Data

L’usuari no podrà exercir el seu dret de desistiment en el supòsit de la negativa del personal de la Casa Batlló a permetre a l’usuari l’accés al recinte amb aquesta entrada, per no complir amb les de condicions aplicables a aquesta modalitat de l’entrada, i/o amb les presents condicions generals.

Un cop exercit per l’usuari el seu dret de desistiment de l’entrada “Casa Batlló Open Date”, l’usuari no podrà fer ús d’aquesta entrada, de conformitat amb el previst pels articles 1.303 i 1.308 del Codi Civil.

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari podrà enviar un correu a la direcció info@casabatllo.cat.

 1. DRET D’ADMISSIÓ I CANCEL·LACIONS PER FORÇA MAJOR

CASA BATLLÓ S.L.U. es reserva el dret d’admissió, i en particular a negar l’accés a la Casa Batlló d’aquells usuaris que pel seu comportament poden alterar la seguretat de l’interior de l’edifici.

CASA BATLLÓ S.L.U. es reserva el dret a cancel·lar i/o modificar la programació d’espectacles, sessions i/o esdeveniments de qualsevol tipus per motius de força major i/o aliens a la seva voluntat i degudament justificats, sense previ avís a l’usuari i sense que per aquest motiu hi càpiga un dret a indemnització de cap tipus a favor de l’usuari, amb l’excepció, quan així ho decideixi CASA BATLLÓ S.L.U., de la devolució del preu de l’entrada no utilitzada.

Pel que fa a la modalitat d’entrada “Nits Màgiques” (visita nocturna y música en directe), si per motius meteorològics o de força major ens veiéssim obligats a suspendre el concert, la visita a la Casa Batlló sí que es realitzarà i CASA BATLLÓ S.L.U. li oferirà la possibilitat a l’usuari d’escollir una altra data per assistir al concert, o bé la devolució de l’import corresponent a la diferència entre l’entrada “Nits Màgiques” (visita nocturna y música en directe) i l’import corresponent a la visita.

Principio del formulario
 1. COMPRA DE PRODUCTES A LA BOTIGA

17.1. Requisits de l´usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar la Botiga, a adquirir els productes i a fer servir els serveis de la Botiga de conformitat amb la llei, l’ordre públic, amb diligència i el que disposen les presents condicions generals de venda, abstenint-se de fer-la servir en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels usuaris, o que pogués lesionar o causar danys als béns i / o drets de Casa Batlló, els seus proveïdors, usuaris i en general de qualsevol tercer.

Per poder realitzar una comanda l’usuari ha de tenir com a mínim divuit (18) anys i facilitar a Casa Batlló informació veritable per formalitzar la compravenda.

17.2. Productes i preus

Casa Batlló es reserva el dret a decidir, en cada moment, quins productes ofereix als usuaris a través de la Botiga. Casa Batlló podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts a la Botiga, regint-se tals nous productes, llevat que es disposi una altra cosa, per les presents condicions de venda. Així mateix, la Casa Batlló es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i l’oferta, sense previ avís i en qualsevol moment, de qualsevol de les diferents classes de productes oferts a la Botiga.

Els productes oferts en la Botiga es correspondran amb els productes efectivament oferts de la manera més fidedigna possible que permet la tecnologia de visualització en web a disposició de Casa Batlló. No obstant això, s’adverteix a l’usuari que els productes artesanals poden patir lleugeres variacions pròpies del procés manual de fabricació. A la Botiga s’informa de les característiques dels productes i dels seus preus. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació en contrari (si bé actualment també es mostren preus en lliures, iens i dòlars), informant-així mateix de les despeses d’enviament en el procés de compra.

Abans de l’inici del procés de formalització de la compravenda, Casa Batlló posa a disposició de l’usuari les presents condicions, que constitueixen el contracte amb l’usuari, podent ser emmagatzemades i reproduïdes pel mateix.

17.3. Subministrament i pagament dels productes

L’usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà de realitzar el pagament a través dels sistemes de pagament específicament detallats en el procés de compra.

Qualsevol comanda realitzada a la pàgina web de Casa Batlló haurà de ser abonat de forma immediata després de la confirmació de la seva comanda. En realitzar una comanda, l’usuari està fent una oferta de compra dels productes que hagi seleccionat amb subjecció a les condicions de venda aquí previstes. Casa Batlló pot, a la seva discreció, acceptar o no la seva oferta.

A partir del moment de la formalització, en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Casa Batlló enviarà un correu electrònic a l’usuari confirmant-li la compra, contenint les condicions essencials de l’operació, incloent-hi les presents condicions de venda, acceptades per l’usuari.

Casa Batlló arxivarà amb caràcter temporal els documents electrònics en què es formalitzi el contracte de compravenda, entenent com a tals la comanda l’usuari i la confirmació de la comanda. Aquests documents estaran redactats en espanyol i anglès.

La confirmació de la comanda enviada per Casa Batlló no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. En el cas de necessitar una factura, l’usuari podrà dirigir-se a infostore@casabatllo.cat, per sol·licitar-la.

L’usuari tindrà dret a rebre la factura en paper. Per expedir, si s’escau, la factura electrònica, Casa Batlló demanarà prèviament el consentiment exprés de l’usuari, després de sol·licitar-li la forma d’enviament de la factura electrònica. L’usuari que hagi donat el seu consentiment a obtenir la factura electrònica podrà revocar aquest consentiment, després d’haver estat informat per Casa Batlló de la forma de formalitzar aquesta revocació.

El dret de l’usuari a rebre la factura en paper no estarà condicionat al pagament de cap quantitat econòmica.

Els preus dels articles s’especifiquen en cada fitxa de producte. Casa Batlló es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, en aquest cas el preu vàlid a efectes de la compravenda serà el de la data en què s’efectuï la compra en línia.

Encara que Casa Batlló emprarà tot el seu esforç per subministrar a l’usuari els productes enumerats en la seva confirmació de comanda, pot haver ocasions en què li sigui impossible subministrar aquests productes a causa, per exemple, en el cas que aquests ja no es fabriquin, no estiguin disponibles, o que li sigui impossible aconseguir del fabricant o distribuïdor els productes o algun dels seus components. En aquests casos Casa Batlló podrà oferir a l’usuari sense augment de preu un producte disponible de característiques similars de la mateixa o superior qualitat, i l’usuari triar entre aquest producte o la devolució de l’import del producte no disponible, a la seva elecció. En aquest cas l’usuari podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del bé inicialment requerit.

17.4. Servei d´entrega a domicili

L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és mundial. Els productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sense demores indegudes i en un termini màxim de lliurament de trenta (30) dies naturals des de la data de la formalització de la venda.

El servei de lliurament de Casa Batlló es realitza en col·laboració amb operadors logístics de reconegut prestigi. No es serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents. El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels productes. En el moment d’adquisició dels productes, l’usuari serà informat del cost exacte d’enviament. Les despeses corresponents a aranzels i duanes no estan inclosos en el preu dels productes i, en cas d’haver-los, hauran de ser abonats per l’usuari. En el cas que l’usuari no aboni aquestes despeses i / o en el cas de dilacions no imputables a Casa Batlló i / o l’empresa transportista, el termini previst en el pacte 3.4.1. quedarà suspès fins al cessament d’aquestes circumstàncies.

No s’enviaran els productes a països en els quals la legislació prohibeix o no contempla els lliuraments a domicili, excepte en el cas que l’usuari consigni com a lloc de lliurament la direcció d’una empresa i / o una adreça apta en aquest país per realitzar el lliurament. En el cas d’incompliment d’aquesta clàusula per l’usuari, si es meriten noves despeses d’enviament per a Casa Batlló, aquesta podrà repercutir-los a l’usuari.

L’usuari es compromet a facilitar una direcció en què el lliurament de la comanda pugui efectuar-se dins l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d’incomplir amb aquesta obligació, la Casa Batlló no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurament de la comanda sol.licitada.

Les despeses d’enviament inclouen l’assegurança específica ofertada pel transportista. En cas de pèrdua o deteriorament podrà correspondre a l’usuari una indemnització. Aquesta indemnització estarà sotmesa a la corresponent reclamació per part de l’usuari a Casa Batlló i de Casa Batlló a l’empresa responsable de l’enviament i serà efectiva només en cas d’una resposta de tal empresa assumint la responsabilitat per la pèrdua o deteriorament i el pagament efectivament realitzat per aquesta última en concepte d’indemnització d’acord amb les condicions de l’assegurança inclosa en els seus serveis.

S’entendrà que el lliurament s’ha realitzat correctament al lliurament a l’adreça facilitada i sent el comprovant la signatura del corresponent albarà de lliurament de l’empresa de missatgeria; amb independència que sigui persona diferent al comprador. A excepció d’aquells casos en què el comprador ho especifiqui expressament en la compra, Casa Batlló entendrà que la persona que es troba a l’adreça designada disposa de l’autorització de l’usuari per recollir el producte.

17.5. Dret de desistiment

L’usuari té el dret a desistir del seu contracte de compra en un termini de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini comença a comptar des que l’usuari o un tercer indicat per l’usuari (diferent del transportista), van adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, l’usuari podrà posar-se en contacte amb Casa Batlló a través del correu electrònic a la següent adreça: infostore@casabatllo.cat i notificar (el seu nom, la seva adreça completa i, si disposa d’ells, el seu número de telèfon, el número de fax i la seva adreça de correu electrònic) la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). L’usuari podrà utilitzar aquest model de formulari de desistiment o el que es mostra més avall, encara que l’ús de cap dels dos és obligatori:

Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de la botiga de CASA BATLLÓ, S.L.U., Pg. de Gràcia, núm. 43, 4t, 08007 Barcelona (Espanya) infostore@casabatllo.cat

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo de la meva/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*):

 • Demanat el/rebut el (*)
 • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)
 • Data

 

Si bé l’exercici del dret de desistiment no està subjecte a formalitats, per agilitar la seva tramitació, s’aconsella que el producte a retornar s’enviï juntament amb el model de devolució emplenat i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura, emplenada/s, sent a càrrec de l’usuari o comprador les despeses de devolució del producte, inclòs el transport, les taxes, aranzels i altres impostos que es puguin meritar com a conseqüència de la devolució, llevat que l’usuari opti per convenir amb Casa Batlló la devolució en les oficines de Casa Batlló, en aquest cas no es repercutirà cap cost addicional.

No es podrà exercir el dret de desistiment quan els productes no es retornin en el seu embalatge original i quan no estiguin en perfecte estat.

Així mateix tampoc s’admetran devolucions d’articles que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, ni d’articles que hagin estat modificats i / o personalitzats a petició del client o aquells béns desprecintats i que per motius de salut no es permeti (roba interior, estris de cura personal). Casa Batlló comprovarà si els productes es troben en les mateixes condicions originals quan siguin retornats. Els articles que siguin retornats incomplets, espatllats, danyats, deteriorats o bruts no seran reemborsats.

El desistiment comportarà la devolució de l’import pagat del producte, excloent les despeses de transport, taxes, aranzels i altres impostos o despeses que l’usuari hagi abonat per a la compra, lliurament i devolució dels productes. Casa Batlló realitzarà l’abonament de la devolució dins dels catorze (14) dies naturals següents a la data del desistiment, utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’usuari per a la transacció inicial, llevat que aquest hagi disposat expressament el contrari.

Casa Batlló podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, o fins que l’usuari hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

En el cas de dubte o de qualsevol incidència, reclamació i/o exercici dels seus drets, l’usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça infostore@casabatllo.cat.

17.6. Devolució de productes defectuosos

Casa Batlló només admetrà canvis o devolucions dels productes, un cop realitzada la compra, en el cas que siguin defectuosos, de conformitat amb les garanties legals dels productes subministrats, o en el cas que l’usuari exerciti el seu dret de desistiment de la compra en els termes previstos en l’apartat anterior.

La devolució ha de tenir lloc durant els dos (2) mesos següents a la data de confirmació de la compra. Tots els productes a retornar han d’estar en el mateix estat en què es van lliurar, amb l’embalatge original i etiquetes.

En cas de lliurament d’un producte defectuós, Casa Batlló farà tot el possible per reemplaçar el producte per un altre igual o similar. Una vegada que hagin estat comprovats la correcta execució de la devolució i el respecte dels termes i les condicions de devolució, Casa Batlló procedirà a activar els mecanismes de substitució o reemborsament. Si el client no desitja que se li reemplaci el producte i opta per el reemborsament, l’abonament de l’import corresponent a la devolució es farà a la mateixa targeta amb la qual el client va realitzar el pagament. Les despeses en aranzels, taxes de duanes i similars seran a compte de l’usuari. Un cop donada l’ordre per Casa Batlló, l’abonament efectiu serà responsabilitat exclusiva de la seva entitat bancària. En cas de pèrdua, dany dels productes o retard de l’enviament, la responsabilitat serà de l’empresa de transport i regiran els termes i condicions de transport, quedant eximida Casa Batlló de responsabilitat referent a això davant l’usuari.

En els casos en què no es compleixin totes les condicions de devolució, Casa Batlló no la podrà acceptar i informarà al respecte a l’usuari per correu electrònic. Els articles rebutjats quedaran a disposició del client durant dos (2) mesos, podent-los passar a recollir amb previ avís a Casa Batlló (Pg. de Gràcia, nº 43, 08007 Barcelona, Espanya), o sol·licitar el seu enviament assumint prèviament tots els costos del nou lliurament.

Pot descarregar-se un full-model de devolució aquí.

17.7. Servei d´atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça infostore@casabatllo.cat, que serà atès al més aviat possible.